Privacy Policy

Met deze Privacy Policy geven wij aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens van relaties, zoals vrijwilligers, medewerkers, gasten, publiek, cliënten, donateurs, sponsors, dienstverleners en leveranciers. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent dat:
 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • gebruik van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten die betrekking hebben op persoonsgegevens en deze respecteren.
Verwerking van persoonsgegevens van dienstverleners en leveranciers
Persoonsgegevens van deze relaties worden verwerkt voor de volgende doelstellingen:
 • om administratieve redenen;
 • voor communicatie over opdrachten en/of uitnodigingen;
 • voor het opvolgen of het verstrekken van een opdracht.
Basis voor deze persoonsgegevens is:
 • een overeengekomen opdracht;
Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
Uw persoonsgegevens archiveren wij ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsors
Persoonsgegevens van donateurs en sponsors verwerken wij voor de volgende doelstellingen:
 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
De basis hiervoor is:
 • mondelinge of schriftelijke toestemming, visitekaartje en koppeling via sociale media;
Voor bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
Uw persoonsgegevens archiveren wij slechts voor de periode dat dit relevant is.
Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers en medewerkers
Persoonsgegevens van vrijwilligers en medewerkers archiveren wij voor de volgende doelstelling:
 • het uitvoering geven aan de medewerker overeenkomst.
Basis voor deze persoonsgegevens is:
de medewerker overeenkomst.
Voor bovenstaande doelstelling vragen wij de volgende persoonsgegevens:
 • voornaam;
 • voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer;
 • emailadres;
 • geboortedatum;
Verstrekking persoonsgegevens aan dienstverleners
Indien noodzakelijk kunnen wij voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden uw gegevens aan dienstverleners verstrekken. Zonder verwerkingsovereenkomst met deze dienstverleners zullen wij dit nooit doen.  Met deze gegevensverwerkende dienstverleners maken wij afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Zonder wettelijke dwang zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken.
Buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Wij archiveren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiligingsmaatregelen
Ter voorkoming van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens, hebben wij de volgende maatregelen genomen:
 • alle medewerkers die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • op al onze computers is de software beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord; opgeslagen persoonsgegevens zijn beveiligd met een back-up.