Nieuws gemeente Stein

Gemeente Stein presenteert sluitende begroting voor 2024 ondanks toekomstige financiële uitdagingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein heeft met trots de begroting voor het jaar 2024 gepresenteerd die een positief saldo laat zien. Dit ondanks de verwachte financiële uitdagingen vanaf 2026.

Financiële uitdagingen

Sinds het aantreden van het kabinet Rutte IV was er voor 2026 een aanzienlijke besparing op het gemeentefonds ingepland, wat de grootste inkomstenbron is voor alle gemeenten in Nederland. Dit heeft geleid tot een toenemend tekort voor gemeenten in de jaren na 2026, ook wel bekend als het ‘financiële ravijn’. Gemeenten hebben al anderhalf jaar gepleit voor een oplossing voor dit financiële probleem, waarbij gezamenlijk een tekort van ongeveer €3 miljard wordt ervaren.

Concreet betekent dit dat de gemeente Stein in 2026 naar verwachting ongeveer €3,6 miljoen minder uit het gemeentefonds zal ontvangen dan in 2025, met financiële uitdagingen in de jaren 2026 en 2027 tot gevolg. Ondanks de druk vanuit Den Haag blijft de gemeente Stein vasthouden aan haar ambitieuze agenda, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord “Duurzaam bouwen met vertrouwen”.

Enkele hoogtepunten uit de begroting 2024 zijn onder andere:

Ambities

Veiligheid en leefbaarheid verbeteren:

Voortdurende inspanningen om de veiligheid en leefbaarheid in de kernen te vergroten, in samenwerking met partners zoals de Veiligheidsregio, de brandweer en de politie. Samen met deze partners wordt er regelmatig geëvalueerd wat er zich afspeelt in Stein en hoe hier vroegtijdig op ingezet kan worden.

Kunst en cultuur in de schijnwerpers:

De gemeente Stein gaat aan de slag met de lancering van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid 2024-2027, gericht op samenwerken en het versterken van de culturele identiteit van Stein.

Woonzorgvisie:

Gemeente Stein gaat in 2024 verschillende acties ondernemen, waaronder het maken van afspraken met woningstichtingen en zorgaanbieders, het plannen van woningbouw, en het voorbereiden van wijktransformaties voor de wijken Elsloo en Urmond-Oost. Daarnaast wordt er een visie opgesteld voor de locatie Moutheuvel en aangrenzende appartementen met eventuele nieuwbouwmogelijkheden.

Toekomstbestendig sociaal domein:
De bouw van een toekomstbestendig sociaal domein met een focus op financiële stabiliteit, effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning voor inwoners. Om nú maar ook in de toekomst de zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden waar de inwoners van de gemeente Stein recht op hebben.

Belangrijke investeringen:

Grote investeringen in de huisvesting van scholengemeenschap Groenewald, het Doorfietspad/op-afrit Elsloo, de stationsomgeving en de reconstructie van de Michiel de Ruyterstraat.

Duurzaam waterbeheer:

Uitvoering van het beleidsplan water & klimaatadaptatie, met aandacht voor waterbeheer en rioleringsprojecten. Het beleids- en uitvoeringskader voor de omgang met water in de Westelijke Mijnstreek bestaat uit vier plannen. Deze plannen vormen samen de verbrede gemeentelijke rioleringsplannen. In het projectenplan staan voor 2024 de volgende projecten opgenomen:

  • BPS Zuid; de gemeente Stein gaat een lokale oplossing inpassen om het water af te voeren en te bergen op een plek waar het niet tot overlast leidt;
  • Hayweghenstraat/Noelweg: het riool wordt vergroot zodat we meer water kunnen afvoeren;
  • Maalsteenstraat: de gemeente Stein denkt na over een nieuwe hemelwaterstructuur en voegen extra berging toe zodat water afgevoerd kan worden naar plekken waar het niet tot overlast of schade leidt

Realisatie wandelknooppuntennetwerk

In 2024 wordt er ook een gemeente dekkend wandelknooppuntennetwerk gerealiseerd. In het veld worden knelpunten op belangrijke wandelroutes aangepakt. Ook is er aandacht voor kwalitatief hoogwaardig onderhoud van de gemeentelijke wandelroutes.

Wat betekent dit voor de inwoners van de gemeente Stein?

Wethouder Financiën, Natascha Wingelaar: “Ondanks dat de gemeente Stein veel ambities heeft en gaat realiseren is het ook belangrijk om te beseffen dat het voor onze inwoners en ondernemers nog steeds een onzekere tijd is. De financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de onrust in het Midden Oosten, de stijgende energieprijzen, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt zijn nog steeds merk- en voelbaar.”

Ondanks dat de onroerendezaakbelastingtarieven (OZB) slechts geïndexeerd worden, zullen de gemeentelijke belastingtarieven stijgen vanwege investeringen in de riolen in de gemeente Stein. Daarnaast stijgen de kosten voor afvalverwerking in 2024, waardoor het afvaltarief voor de inwoners in de gemeente Stein wordt verhoogd. Hierdoor zal de gemiddelde woonlast per gezin in 2024 naar verwachting ongeveer €969 per jaar bedragen.

Inwoners met beperkte financiële middelen komen mogelijk in aanmerking voor een speciale regeling, afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Inwoners kunnen via de volgende link controleren of zij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/kwijtschelding Een aanvraag voor kwijtschelding van deze lokale lasten kan via dezelfde link worden ingediend.

Toekomst

Hoewel de begroting voor 2024 en de daaropvolgende jaren een positief saldo laten zien na verwerking van de septembercirculaire, moeten we opmerken dat er aanvullende uitgaven worden verwacht vanaf 2024, met name op het gebied van informatisering (ICT) en accommodaties. Bovendien zullen de financiële gevolgen van de organisatieontwikkeling pas in 2024 zichtbaar worden. De macro-economische ontwikkelingen zullen hoogstwaarschijnlijk ook van invloed zijn op de realisatie van de ambities van de gemeente Stein.